Szkolenia

1. SZKOLENIA  ENERGETYCZNE – Z  EGZAMINAMI   KWALIFIKACYJNYMI.

Przy   ŚR  FSNT   NOT  Świdnica    działa    powołana   przez    Prezesa   Urzędu   Regulacji   i   Energetyki   Komisje Kwalifikacyjne  dla  wszystkich  grup  urządzeń  zgodnie  z   przepisami  Rozporządzenia   Ministra   Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji   przez   osoby    zajmujące   się   eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  (Dz. U. Nr. 89  poz. 828  ze zmianami). 

Rozporządzenie.

Organizowane są kursy przygotowujące  do egzaminów w zakresie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych na stanowiskach EKSPLOATACJI  i DOZORU  w zakresie:  obsługi (O), konserwacji (K), remontów (R), montażu (M), prac kontrolno – pomiarowych (P)  w niżej wymienionych grupach:

GRUPA 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne  wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  i zużywające energię elektryczną.

Do pobrania ( Wniosek Gr 1 )

GRUPA 2–  Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające , przesyłające  i zużywające  ciepło oraz  inne  urządzenia energetyczne.

Do pobrania ( Wniosek Gr 2 )

GRUPA 3-  Urządzenia, instalacje  sieci gazowe  wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i używające paliwa gazowe.

Do pobrania ( Wniosek Gr 3 )

2. SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH –      UPRAWNIENIA  UDT.

 Szkolenia są obligatoryjne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kwalifikacji przy obsłudze urządzeń technicznych (Dz. U.  2001 r. Nr 79, poz.849 ze zm.,  Dz. U. 2003 r.  Nr 50,poz.426).

Rozporządzenie ; Rozporządzenie  

Nasza oferta obejmuje kursy obsługi :

 •  wciągarek i wciągników,
 •  suwnic,
 •  żurawi przewoźnych i przenośnych HDS,
 •  żurawi samojezdnych,
 •  podestów ruchomych przenośnych, przewoźnych i wolnobieżnych,
 •  podestów montowanych na pojeździe,
 •  dźwigów towarowo – osobowych,
 •  wyciągów towarowych – wind dekarskich,
 •  wózków jezdniowych z wysięgnikiem teleskopowym.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

3. WÓZKI WIDŁOWE.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  (Dz. U. 2002 r. Nr 70 poz. 650 ), na obsługę wózka widłowego konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Rozporządzenie ; Rozporządzenie

Świdnicka Rada FSNT  NOT organizuje kursy na obsługę  wózków jezdniowych  z napędem silnikowym według programów szkoleniowych Urzędu Dozoru Technicznego  Akademii UDT  nr ; 30/10/2014/W-J/ W-P/W-U  29/10/2014/W-N/W-S  29/10/2014/BG, w zakresie :

 •  obsługa  wózków jezdniowych,
 •  obsługa  wózków jezdniowych  podnośnikowych,
 • obsługa  wózków jezdniowych  unoszących,
 •  obsługa  wózków jezdniowych  naładownych,
 • obsługa  wózków jezdniowych  podnośnikowych specjalizowanych,
 • bezpiecznej wymiany butli gazowej w  wózkach.

Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują uprawnienia do obsługi wózka.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

4. SPAWANIE.

Kursy spawania podstawowego i ponadpodstawowego. Uprawnienia Instytutu Spawalnictwa   w  Gliwicach.

 • kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111).
 • kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111).
 • kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111).
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TlG (141).
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TlG (141).
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141).
 • lutowanie twarde miedzi i jej stopów.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

5.SZKOLENIA OKRESOWE  BHP I PPOŻ.

Szkolenia obligatoryjne bhp wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz. U. Nr 180, poz.1860, ze zm.).

Rozporządzenie

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, zapoznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla:

 • Pracodawców.
 • Kadry kierującej pracownikami.
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Kadry administracyjno-biurowej.
 • Służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb.
 • Pracowników  zatrudnionych na robotniczych stanowiskach.
 • Instruktaż ogólny.

 

Do pobrania ( karta zgłoszenia )