Szkolenia

1. SZKOLENIA  ENERGETYCZNE – Z  EGZAMINAMI   KWALIFIKACYJNYMI.

Naczelna Organizacja Techniczna, Świdnicka Rada FSNT przeprowadza szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:

 • Grupa E1 i D1 – Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Do pobrania ( Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E1, D1 )

 • Grupa E2 i D2 –  Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło.

Do pobrania ( Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E2, D2 )

 • Grupa E3 i D3 –  Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.

Do pobrania ( Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E3, D3 )

 

Do wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022r. Dz. U. Poz. 1392 należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w wnioskowanym zakresie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty.

I. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

II. Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Do pobrania ( Zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie )

 

2. SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH –      UPRAWNIENIA  UDT.

 Szkolenia są obligatoryjne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kwalifikacji przy obsłudze urządzeń technicznych (Dz. U.  2001 r. Nr 79, poz.849 ze zm.,  Dz. U. 2003 r.  Nr 50,poz.426).

Rozporządzenie ; Rozporządzenie  

Nasza oferta obejmuje kursy obsługi :

 •  wciągarek i wciągników,
 •  suwnic,
 •  żurawi przewoźnych i przenośnych HDS,
 •  żurawi samojezdnych,
 •  podestów ruchomych przenośnych, przewoźnych i wolnobieżnych,
 •  podestów montowanych na pojeździe,
 •  dźwigów towarowo – osobowych,
 •  wyciągów towarowych – wind dekarskich,
 •  wózków jezdniowych z wysięgnikiem teleskopowym.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

3. WÓZKI WIDŁOWE.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  (Dz. U. 2002 r. Nr 70 poz. 650 ), na obsługę wózka widłowego konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Rozporządzenie ; Rozporządzenie

Świdnicka Rada FSNT  NOT organizuje kursy na obsługę  wózków jezdniowych  z napędem silnikowym według programów szkoleniowych Urzędu Dozoru Technicznego  Akademii UDT  nr ; 30/10/2014/W-J/ W-P/W-U  29/10/2014/W-N/W-S  29/10/2014/BG, w zakresie :

 •  obsługa  wózków jezdniowych,
 •  obsługa  wózków jezdniowych  podnośnikowych,
 • obsługa  wózków jezdniowych  unoszących,
 •  obsługa  wózków jezdniowych  naładownych,
 • obsługa  wózków jezdniowych  podnośnikowych specjalizowanych,
 • bezpiecznej wymiany butli gazowej w  wózkach.

Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują uprawnienia do obsługi wózka.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

4. SPAWANIE.

Kursy spawania podstawowego i ponadpodstawowego. Uprawnienia Instytutu Spawalnictwa   w  Gliwicach.

 • kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111).
 • kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111).
 • kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe (111).
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135).
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TlG (141).
 • kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TlG (141).
 • kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141).
 • lutowanie twarde miedzi i jej stopów.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )

5.SZKOLENIA OKRESOWE  BHP I PPOŻ.

Szkolenia obligatoryjne bhp wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz. U. Nr 180, poz.1860, ze zm.).

Rozporządzenie

Celem dokształcenia w zakresie bhp jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych, pogłębienie wiadomości w tej dziedzinie, zapoznanie pracowników z nowymi przepisami aktualnie obowiązującymi, ponadto ugruntowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, współpracowników i całego zakładu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla:

 • Pracodawców.
 • Kadry kierującej pracownikami.
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Kadry administracyjno-biurowej.
 • Służb BHP i pracowników wykonujących zadania tych służb.
 • Pracowników  zatrudnionych na robotniczych stanowiskach.
 • Instruktaż ogólny.

Do pobrania ( karta zgłoszenia )