Zespół Usług Technicznych

Zespół Usług Technicznych  jest jednostką konsultingową,  posiada wysokiej klasy specjalistów  i naukowców    wykonujących  ekspertyzy  i  opinie naukowo -techniczne, mogących pomóc przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Nasza oferta obejmuje:

1.  Opracowywanie dokumentacji  maszyn.

Opracowujemy dokumentację  związaną  z przystosowaniem maszyn i urządzeń do aktualnych wymogów prawa polskiego i UE , w zakresie bezpieczeństwa pracy na zgodność z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE  i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.   w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U.  Nr 199, poz. 1228).  Rozporządzenie

            Wykonujemy:

   • raport  z oceny stanu bezpieczeństwa,
   • ocenę spełnienia minimalnych wymagań maszyn -potwierdzenie zgodności,
   • ocenę ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn,
   • dokumentację techniczno-ruchową (instrukcja obsługi),
   • Deklarację Zgodności  WE  na znak bezpieczeństwa CE ,zgodnie z przepisami polskimi i UE  (  Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC ) .

2. Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne  :

   • na zlecenie Sądów , Prokuratur i Przedsiębiorstw,
   • stanu technicznego maszyn i urządzeń,
   • budowlane,
   • kamieniarstwa,
   • opinię na potrzeby rejestracji pojazdu.

3. Opracowania projektowe dot.

   • metaloznawstwa i materiałoznawstwa,
   • obróbki mechanicznej i spawalnictwa,
   • przetwórstwa tworzyw sztucznych,
   • nanotechnologii i procesów materiałowych.

4. Kompleksowa  likwidacji szkód komunikacyjnych.

   • pomoc prawna, sporządzanie dokumentacji, likwidacja szkody,
   • wycenę pojazdów i ocenę ich stanu technicznego,
   • kalkulacje napraw,
   • ekspertyzy z dziedziny techniki samochodowej.

5.  Wyceny.

   • wycenę całych przedsiębiorstw i spółek
   • maszyn, urządzeń, kalkulacje napraw.

6. Usługi elektroenergetyczne.

   • projekty instalacji elektroenergetycznych,
   • prace kontrolno-pomiarowe,
   • opracowywanie instrukcji itp.

7. Audyty energetyczne.

   • badania termograficzne; obiektów budowlanych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji energetycznych,
   • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych,
   • audyty energetyczne obiektów  na potrzeby termomodernizacji,
   • audyty energetyczne zakładów przemysłowych.

8. Analizę ochrony środowiska.

   • badania fizykochemiczne wód, odpadów i dla oczyszczalni ścieków,
   • opracowywanie operatów wodnoprawnych,
   • analizy uciążliwości dla środowiska.

9. Usługi rzecznika patentowego.

   • zgłoszenia do Urzędu Patentowego (wynalazków, wzorów użytkowych i  przemysłowych, znaków towarowych, i innych),
   • umowy przewidziane prawem wynalazczym, dotyczące udzielania licencji,przenoszenia praw lub współwłasności,
   • badania patentowe.

 10. Tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych.

   • tłumaczenia pisemne z odwzorowaniem z jego oryginału,
   • tłumaczenia ustne podczas konferencji,
   • tłumaczenia symultaniczne.